The Organizer

IWA Water Loss Specialist Group

The Host

Shenzhen Water (Group) Co.,Ltd

Conference President

Junwei Jin (China)

Organizing Committee

Jiao Guo (China)
Yukun Hou (China)
Shuang Li (China)
Tao Li (China)
Zhitu Li (China)
Kuo Liu (China)
Shuming Liu (China)
Thurston Lou (China)
Yuchen Lu (China)
Jianxin Shen (China)
Shihu Shu (China)
Dan Wang (China)
Xuefeng Wang (China)
Yuxi Wang (China)
Zhijun Wang (China)
Shan Wu (China)
Qiang Xu (China)
Chunhui Zhao (China)

Email: secretariat@waterloss2020.org

Scientific Committee

Chair: Roland Liemberger (Austria)
Co-Chair: Shuming Liu (China)
Bambos Charalambous (Cyprus)
Mary Ann Dickinson (USA)
Stuart Hamilton (UK)
Junwei Jin (China)
Ronnie McKenzie (South Africa)
Dewi Rogers (Italy)
Gary Wyeth (Thailand)
Qiang Xu (China)