The Organizer

IWA Water Loss Specialist Group

The Host

Shenzhen Water (Group) Co.,Ltd

Co-organizer

Shenzhen Water Association
Shenzhen Water University

Partner

Asian Development Bank

Conference President

Chairman of Shenzhen Water (Group) Co., Ltd.

Executive President

Hong Du

Organizing Committee

Lin Huang (China)
Jiao Guo (China)
Shuang Li (China)
Tao Li (China)
Zhitu Li (China)
Shuming Liu (China)
Thurston Lou (China)
Yuchen Lu (China)
Jianxin Shen (China)
Shihu Shu (China)
Dan Wang (China)
Yuxi Wang (China)
Zhijun Wang (China)
Shan Wu (China)
Qiang Xu (China)
Chunhui Zhao (China)
Junchao Zheng (China)

Email: secretariat@waterloss2020.org

Scientific Committee

Chair: Roland Liemberger (Austria)
Co-Chair: Shuming Liu (China)
Bambos Charalambous (Cyprus)
Mary Ann Dickinson (USA)
Stuart Hamilton (UK)
Junwei Jin (China)
Ronnie McKenzie (South Africa)
Dewi Rogers (Italy)
Gary Wyeth (Thailand)
Qiang Xu (China)